អនុក្រឹត្យស្តីពីជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/754b0bb3-94c2-4192-82c0-287a54ced8ae/resource/95b1f321-8c48-4ffe-b67a-3e259d15ee55/download/1439f67e-1959-4cb0-9e70-93c570cd767b.pdf

​អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​ពង្រឹង​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ស្ថិតិ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ផ្នែក​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​ធ្វើ​ជា​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​អ្នក​រៀបចំ​គោលនយោបាយ​ យុទ្ធសាស្ត្រ​ ផែនការ​សកម្មភាព​ និង​គម្រោង​នានា​ ដើម្បី​ជំរុញ​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គមកិច្ច​។​

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យស្តីពីជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣
ការពិពណ៌នា

​អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​ពង្រឹង​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ស្ថិតិ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ផ្នែក​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​ធ្វើ​ជា​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​អ្នក​រៀបចំ​គោលនយោបាយ​ យុទ្ធសាស្ត្រ​ ផែនការ​សកម្មភាព​ និង​គម្រោង​នានា​ ដើម្បី​ជំរុញ​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គមកិច្ច​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ