និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ខែ ឧសភា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/ee9f3537-cfbd-40f3-be22-9f49b0b9469b/resource/a6a9dedc-9170-42c9-a285-f5d77fb032da/download/may-june_flash_report_201905-06_kh.pdf

របាយការណ៍​សង្ខេប​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំខែនូវស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​សូចនាករ​ផ្សេងៗ​រួម​មាន​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ វិនិយោគឯកជន​ វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​សំណង់​ ក៏​ដូច​ជា​និន្នាការ​ថ្លៃ​ទំនិញ​សំខាន់ៗ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។​

Additional Information

Field Value
Last updated មេសា 23, 2020
Created មេសា 23, 2020
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ខែ ឧសភា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ការពិពណ៌នា

របាយការណ៍​សង្ខេប​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំខែនូវស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​សូចនាករ​ផ្សេងៗ​រួម​មាន​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ វិនិយោគឯកជន​ វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​សំណង់​ ក៏​ដូច​ជា​និន្នាការ​ថ្លៃ​ទំនិញ​សំខាន់ៗ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ