និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប្រចាំខែ មករា-កុម្ភៈ

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/ee9f3537-cfbd-40f3-be22-9f49b0b9469b/resource/53b29705-1f05-4716-a65a-407a89d1d100/download/jan-feb_flash_report_201901-02_kh.pdf

របាយការណ៍​សង្ខេប​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំខែនូវស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​សូចនាករ​ផ្សេងៗ​រួម​មាន​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ វិនិយោគឯកជន​ វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​សំណង់​ ក៏​ដូច​ជា​និន្នាការ​ថ្លៃ​ទំនិញ​សំខាន់ៗ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។​

Additional Information

Field Value
Last updated មេសា 22, 2020
Created មេសា 22, 2020
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប្រចាំខែ មករា-កុម្ភៈ
ការពិពណ៌នា

របាយការណ៍​សង្ខេប​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំខែនូវស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​សូចនាករ​ផ្សេងៗ​រួម​មាន​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ វិនិយោគឯកជន​ វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​សំណង់​ ក៏​ដូច​ជា​និន្នាការ​ថ្លៃ​ទំនិញ​សំខាន់ៗ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ