Skip to content

សាលាបឋមសិក្សា នៅឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីការបំពេញការងាររបស់បឋមសិក្សា ចំណូល និងចំណាយថវិកានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ របស់សាលាបឋមសិក្សានីមួយៗនៅ​ក្នុងឃុំ សង្កាត់​គោលដៅនៃ​គម្រោងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជា (ISAC)។

ធនធានទិន្នន័យ (12)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • Access to education
 • Access to education and health care
 • Primary and secondary education
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ជាក់​លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​ឡើយ​។
ការចប់សព្វគ្រប់ គុណលក្ខណៈទិន្នន័យត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីការផ្សព្វផ្សាយលើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ISAF M&E៖ http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en ដូច្នេះការចប់សព្វគ្រប់នៃទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងអាស្រ័យទៅតាមប្រភពដើម។
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យតួលេខក្នុងតារាងត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពគណនេយ្យភាពសង្គម http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en ក្នុងទម្រង់ជា CSV និងធ្វើការភ្ជាប់ទៅក្នុងផែនទីសាលារៀនឆ្នាំ២០១២ សម្រាប់ការបង្ហាញជាផែនទីមណ្ឌលសុខភាពដែលផ្ទុកនូ​វព័ត៌មាន ការបំពេញការងារសុខាភិបាល ថវិកា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (ISAF)​ នៅក្នុងតំបន់គោលដៅគម្រោងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជា (ISAC) ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ រួចធ្វើការ Upload ទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ជា SQLITE ចូលទៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។
Lineage ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពគណនេយ្យភាពសង្គមៈ http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en
ភាគីទទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ (​គ​.​ជ​.​អ​.​ប​)​អាសយដ្ឋានៈ​ ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ (​អគារ​ T)​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ (+855)​ 23​ 720​ 038​ /​ 720​ 061,​ អ៊ីមែល​៖​ info@ncdd.gov.kh​ ,​ គេហទំព័រ​៖​ www.ncdd.gov.kh​។​
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ ០៩-០៧-២០២១។ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩០២ ១៩៦, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevelopmentcambodia.net អាសយដ្ឋាន៖ ២៣B ផ្លូវ៦០៦, ភ្នំពេញ កម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ ogc_fid: OGC FID province: រាជធានី/​ខេត្ត province_kh: រាជធានី/ខេត្ត ខ្មែរ district: ស្រុក district_kh: ឈ្មោះស្រុក ខ្មែរ commune: ឃុំ commune_kh: ឈ្មោះឃុំ ខ្មែរ village: ភូមិ village_kh: ភូមិ ភាសាខ្មែរ school_cod: កូដសាលា school_nam: ឈ្មោះបឋមសិក្សា scho_namkh: ឈ្មោះបឋមសិក្សាជាខ្មែរ school_typ: ប្រភេទសាលា school_typkh: ប្រភេទសាលាខ្មែរ location: ទីតាំង location_kh: ទីតាំងជាខ្មែរ class13_total: ចំនួនថ្នាក់សរុប (ថ្នាក់ទី 1-3) teacher_class13: ចំនួនគ្រូសរុប (ថ្នាក់ទី 1-3) class13_3545: ចំនួនថ្នាក់់មានសិស្សពី35ទៅ45នាក់ (ថ្នាក់ទី 1-3) class46_total: ​​​ចំនួនថ្នាក់សរុប (ថ្នាក់ទី 4-6) teacher_class46: ​​​ចំនួនគ្រូសរុប (ថ្នាក់ទី 4-6) class46_4050: ចំនួនថ្នាក់់មានសិស្សពី40ទៅ50នាក់ (ថ្នាក់ 4-6) teach_class: ចំនួនថ្នាក់​រៀន​​​ទទួល​​ការ​​បង្រៀន​​​211​​ថ្ងៃក្នុង១ឆ្នាំ total_class: ចំនួនថ្នាក់​​រៀន​​សរុប stu_book: ចំនួនសិស្សទទួលបានសៀវភៅសិក្សាគោល (សាលាត្រូវឲ្យសិស្សខ្ចីសៀវភៅសិក្សាគោលចំនួន 3ក្បាល សម្រាប់ថ្នាក់ទី1 ដល់ថ្នាក់ទី3 និងចំនួន 5ក្បាល សម្រាប់ថ្នាក់ទី4 ដល់ថ្នាក់ទី6) total_stud: សិស្ស​សរុប​ចំនួន age_stu_en: កុមារទាំងអស់​ក្នុង​ផែនទីសិក្សា​របស់​សាលា​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី​6​ឆ្នាំ​ឬយ៉ាង​ទាប​បំផុត​70​ខែ​ឡើង​ទៅ​ត្រូវ​ចូល​រៀន​នៅ​បឋម​សិក្សាឱ្យ​បាន​យ៉ាង​តិច​90%​ stu_fail_rate: សិស្សរៀនត្រួតថ្នាក់ មិនត្រូវលើសពី 10% fini_gra_6: យ៉ាងតិច 80% នៃកុមារដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី6 re_2019: ចំណូលសរុប (រៀល) re_pb School: ចំណូលមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន (SOF) ពីថវិកាកម្មវិធី (PB) (រៀល) re_international: ចំណូលមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន (SOF) ពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ (រៀល) re_contribution: ចំណូលមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន (SOF) ពីជំនួយ និងការបរិច្ចាគ (រៀល) re_community: ចំណូលមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន (SOF) ពីសហគមន៍ចូលរួម (រៀល) re_service: ចំណូលមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន (SOF) ពីកម្រៃសេវាផ្សេងៗ (រៀល) ex_2019: ចំណាយសរុប (រៀល) ex_teacher: ចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រូបង្រៀន (រៀល) ex_edu: ចំណាយផ្ទាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា (រៀល) ex_mainta: ចំណាយការថែទាំ ជួសជុល និងទឹក ភ្លើងសម្រាប់សាលា (រៀល) ex_build: ចំណាយសាងសង់ (រៀល) ex_salary: ចំណាយប្រាក់បៀវត្ស (រៀល) ex_support: ចំណាយគាំទ្រដំណើរការសាលារៀន (រៀល) last_updat: បច្ចុប្បន្នភាព reference: ឯកសារយោង
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1
ពាក្យគន្លឹះ isac,isaf,primary school,performance
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កញ្ញា 7, 2022, 09:14 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 16, 2023, 03:51 (UTC)