ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ (ភាសាអង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/45181125-a82b-4e36-af52-1bb23a22d31e/resource/2c271a3c-1ef8-49a4-879d-be6bfedee5b5/download/f8952ba8-adbb-4791-b491-ec4dd1df4b04.pdf

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ គឺ​ជា​ក្រប​ខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍​​ និង​ផែន​ទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ច​​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី ៣ ដែល​ផ្តោត​លើ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខាង​នយោបាយ​ចំពោះ​ដំណើរ​ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

Additional Information

Field Value
Last updated មិថុនា 18, 2015
Created មិថុនា 18, 2015
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ (ភាសាអង់គ្លេស)
ការពិពណ៌នា

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ គឺ​ជា​ក្រប​ខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍​​ និង​ផែន​ទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ច​​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី ៣ ដែល​ផ្តោត​លើ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខាង​នយោបាយ​ចំពោះ​ដំណើរ​ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស