ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/0f0d4af9-22d5-4433-b6d0-039758024ee9/resource/264fe541-63d8-41d2-98a0-c118e92fcee9/download/edca7810-fd03-4a13-a447-4eed82059da3.pdf

គោលបំណង​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​រៀបចំ​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទឲ្យ​ក្លាយជា​ស្ថាប័ន​មួយ​ចំណុះ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ដើម្បី​កំណត់​ក្របខ័ណ្ឌ​ ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​ក្រសួង​នេះ​។​

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (ភាសាខ្មែរ)
ការពិពណ៌នា

គោលបំណង​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​រៀបចំ​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទឲ្យ​ក្លាយជា​ស្ថាប័ន​មួយ​ចំណុះ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ដើម្បី​កំណត់​ក្របខ័ណ្ឌ​ ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​ក្រសួង​នេះ​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ