ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលបំណង​កំណត់​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​។​ រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​តាម​គោលការណ៍​នៃ​រដ្ឋបាល​ឯកភាព​ ដើម្បី​បង្កើត​ ជម្រុញ​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ចីរភាព​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ តាម​រយៈ​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ​ និង​វិ​សហ​មជ្ឈការ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកម/០៥០៨/០១៧
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ច្បាប់
ប្រធានបទ
  • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • រដ្ឋាភិបាល
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា ឧសភា 22, 2008
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត ឧសភា 22, 2008
ឯកសារយោង Royal Gazette Cambodia, 8th, Issue 45, p. 4428.
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាស័យដ្ឋាន: ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អាគារមិត្តភាព មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ: (855) 23 212 490 សារអេឡិចត្រូនិច: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

ពាក្យគន្លឹះ local government
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 01:36 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 29, 2019, 07:20 (UTC)