អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី (ភាសាអង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/33bd2f16-ad5e-4c13-ae88-a3130dc9d2fb/resource/d94284aa-271f-4097-a371-a3474d5336e1/download/reservoirscsv-en.csv

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]

Additional Information

Field Value
Last updated វិច្ឆិកា 25, 2015
Created វិច្ឆិកា 25, 2015
ទម្រង់ CSV
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី (ភាសាអង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]