អាងស្តុកទឹក (អង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/geoserver/ODCambodia/Hydropower_reservoirs/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3AHydropower_reservoirs

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី - អាងស្តុកទឹក (អង់គ្លេស) - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...

Additional Information

Field Value
Last updated តុលា 2, 2019
Created តុលា 2, 2019
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹក (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា