អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/33bd2f16-ad5e-4c13-ae88-a3130dc9d2fb/resource/bcbda8c5-fd11-4f50-b3a4-83b5b9d60b1f/download/reservoirkh.csv

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]

Additional Information

Field Value
Last updated ឧសភា 24, 2016
Created ឧសភា 24, 2016
ទម្រង់ CSV
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី (ភាសាខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]