អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/33bd2f16-ad5e-4c13-ae88-a3130dc9d2fb/resource/b187ea5d-2983-4acc-a558-b02ed90992c4/download/hydropowerreservoirs.jpg

ទិន្នន័យទម្រង់[JPEG]

Additional Information

Field Value
Last updated វិច្ឆិកា 25, 2015
Created វិច្ឆិកា 25, 2015
ទម្រង់ JPEG
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[JPEG]