អាងស្តុកទឹក (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/geoserver/ODCambodia/Hydropower_reservoirs_kh/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3AHydropower_reservoirs_kh

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី - អាងស្តុកទឹក (ភាសាខ្មែរ) - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...

Additional Information

Field Value
Last updated តុលា 7, 2019
Created តុលា 7, 2019
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹក (ភាសាខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា