អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/33bd2f16-ad5e-4c13-ae88-a3130dc9d2fb/resource/43d0cf4b-cbde-463c-bcba-b9bd9a41b405/download/hydropowerreservoirs.kmz

ទិន្នន័យទម្រង់[KMZ]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated វិច្ឆិកា 25, 2015
Created វិច្ឆិកា 25, 2015
ទម្រង់ KML
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[KMZ]