អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/33bd2f16-ad5e-4c13-ae88-a3130dc9d2fb/resource/3e4f0578-ba9b-4678-9e41-24d6de27f077/download/hydropowerreservoirs.geojson

ទិន្នន័យទម្រង់[JSON]

Additional Information

Field Value
Last updated វិច្ឆិកា 25, 2015
Created វិច្ឆិកា 25, 2015
ទម្រង់ JSON
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[JSON]