អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/geoserver/ODCambodia/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ODCambodia:Hydropower_reservoirs&styles=&bbox=291456.000001358,1183234.78071327,690195.399475791,1541227.65522665&width=768&height=689&srs=EPSG:32648&format=application%2Fvnd.google-earth.kml

ទិន្នន័យទម្រង់[KML]

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 31, 2015
Created ធ្នូ 31, 2015
ទម្រង់ KML
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[KML]