ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/da0eb77a-868c-4d3e-9715-95086408bf56

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 1, 2020
Created ធ្នូ 1, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]