ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/a5b0ee14-a780-4368-82ef-d9d57f1ecee5

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 1, 2020
Created ធ្នូ 1, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ
ការពិពណ៌នា