ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/geoserver/ODCambodia/covid_kh__01122020/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3Acovid_kh__01122020

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ០១:៣០នាទី ល្ងាច) - ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ) - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 1, 2020
Created ធ្នូ 1, 2020
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ
ការពិពណ៌នា