ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/dataset/fca41113-1dc8-4659-8dd8-4b71bc878957/resource/8611fa62-86df-4db7-940b-6983a37876d1/download/covid_data_17042021.sqlite

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated មេសា 17, 2021
Created ធ្នូ 1, 2020
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]