ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/dataset/fca41113-1dc8-4659-8dd8-4b71bc878957/resource/60692fba-732f-4235-a17b-12bbe174d9ae/download/covid_data_17042021.sqlite

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated មេសា 17, 2021
Created ធ្នូ 1, 2020
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ
ការពិពណ៌នា