សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 9.414

Filter Results
 • The Gazette of the Republic of the Union of Myanmar (66-12)

  The Gazette of the Republic of the Union of Myanmar (formerly The Burma Gazette) is the official government gazette of Burma. The Gazette is published weekly on Fridays, in...

 • The Petroleum and Petroleum Product Law

  2017 Petroleum law

 • Myanmar Oil and Gas Enterprise

  Archived webpage indicating the organization of the Myanma Oil and Gas Enterprise

 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ០១:៣០នាទី ល្ងាច)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជ...

 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  កម្រងឯកសារយោងដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងការប្រមូលនូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរាយការណ៍អំពីករ...

 • Myanmar Investment Promotion Plan 2016/17-2035/36

  The Government of the Republic of the Union of Myanmar(Government of Myanmar) formulated the Foreign Direct Investment Promotion Plan in Myanmar (FDIPP) in 2014. More recently,...

 • Procedures for the foreign investment in mining sector in the Republic of the Union of Myanmar

  Archived webpage detailing procedures for the foreign investment in Mining Sector In the Republic of the Union of Myanmar

 • Activities and investment opportunities in the mining sector in Myanmar

  Archived webpage summarizing the activities and investment opportunities in the mining sector in Myanmar

 • Contract Transparency Workshop of MEITI

  This is the report of Contract Transparency workshop held by Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative (MEITI) and Natural Resource Governance Institute (NRGI) on...

 • Production and Sale Sharing Contract for Gems in Lone Khin/ Hpa Kant Gems FIelds

  This contract would be signed between Myanmar Gems Enterprise under the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, for the production and sale of gems in Lone...

 • អនុក្រឹត្យលេខ២៣០ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវផ្ទៃដីទំហំ ២០០ហិកតា ស្ថិតនៅភូមិកែបថ្មី និងភូមិទទឹងថ្ងៃ ឃុំបឹងទុក ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត

  អនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទំហំ ២០០ (ពីររយ) ហិកតា ស្ថិតនៅភូមិកែបថ្មី និងភូមិទទឹងថ្ងៃ ឃុំបឹងទូក ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ក្រោមការគ្រប់គ្...

 • ការធ្វើអនុបយោគ បែងចែកដីក្រុង និងទីប្រជុំជន

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ផ្ទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​អំពី​ ការ​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋ​ និង​ការ​ធ្វើ​អនុ​ប​យោគ​ដី​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​ នៃ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​...

 • Community Forestry Instructions

  Revised Community Forest Instructions under the 2018 Forest Law.

 • Production Sharing Contract Model for the Exploration and Production of Petroleum for Onshore Block

  The contract is a model of what would be signed between Myanmar Oil and Gas Enterprise under the Ministry of Electricity and Energy, and the Contractor, for the exploration and...

 • Mineral Exploration Contract Models

  There are two contracts as part of this dataset. The first is a contract that would be signed between the Department of Mines under the Ministry of Natural Resources and...

 • សហគមន៍ព្រៃឈើ

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ

 • Cyber Security Law Draft - Version 0 (6 Feb 2021)

  The Cyber Security Law Draft - Version 0 (6 Feb 2021) is distributed to mobile communication operators and telecommunication service providers by the Posts and...

 • Myanmar Country Environmental Analysis: Environmental Impact Assessment System Diagnostic

  This review report provides a set of clear recommendations and actions aimed at ensuring that the Government of Myanmar has a modernized information system for managing the EIA...

 • Environmental Impact Assessment Guidelines for the Mining Sector

  Environmental impact assessment guidance for the mining sector includes: • Mineral Exploration: Guidelines for Preparation of an Environmental Management Plan • Mining:...

 • Annual Peace & Security Review 2020 - Myanmar Institute for Peace and Security

  This report is prepared by the Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS). It provides a comprehensive overview of the major trends that defined Myanmar’s peace process and...

You can also access this registry using the API (see API Docs).