សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 9.224

Filter Results
 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  កម្រងឯកសារយោងដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងការប្រមូលនូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរាយការណ៍អំពីករ...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos (Date: 30 October 2020 )

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Poverty in Laos by province 2015

  This dataset displays under indicators of poverty, namely density, % urban population, poverty headcount, poverty gap, poverty severity, access to sanitation, water,...

 • Poverty in Laos by district (2015)

  This dataset displays under indicators of poverty, namely density, % urban population, poverty headcount, poverty gap, poverty severity, access to sanitation, water,...

 • School Information in Lao PDR 2014

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Laos Protected Areas and Heritage Sites

  GIS data on Protected Areas and Heritages sites in Laos, extracted from The World Database on Protected Areas (WDPA). The WDPA is a joint project of UNEP and IUCN, produced by...

 • Residence areas of Lao ethno-linguistic group: Mon-Khmer

  This dataset informs the location of Mon-Khmer, one of 4 ethno-linguistic families in Lao PDR, by the proportions of residents in village, district and province.

 • GMS Major Urban Areas [Laos]

  GMS Urban Areas represents the major urban areas (polygons), with populations greater than 10,000.

 • Geo-referencing of Ethnic Groups of Laos

  This ethnicity dataset (GREG) is a digital version of the paper Soviet Narodov Mira atlas created in 1964. In 2010 the GREG (Geo-referencing of ethnic groups) project, used maps...

 • Greater Mekong Subregion hydropower dams (2016)

  This dataset contains all known hydropower developments across the Greater Mekong Subregion although is not a complete dataset. It includes original data collected by Open...

 • Hydro basins level 3 Mekong

  This dataset was obtained by delineating drainage basin boundaries from hydrologically corrected elevation data (HydroSHEDS and Hydro1K). Input data resolution is 15 arc-seconds...

 • Freshwater Ecoregions of the Mekong Basin

  This dataset was created from Hydrosheds level 3 dataset to represent approximate freshwater ecoregions of the Mekong basin. Based upon the WWF freshwater ecoregions dataset...

 • Wild Animal Reservation and Protection Act (1992)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Alien Working Act 2008

  The work that may be engaged by alien as well as working area and period shall be prescribed by the Ministerial Regulation. In the issuance of such Ministerial Regulation...

 • MoHS_Announcement and Notification for COVID-19 Cases in Myanmar

  This record includes data resources for announcements and notifications of COVID-19 in Myanmar from the official websites of the Ministry of Health and Sports, Myanmar.

 • Greater Mekong Subregion Distribution of Mangroves; Thailand, Cambodia, Vietnam and Myanmar

  This dataset shows the distribution of mangrove forests, derived from earth observation satellite imagery for the Greater Mekong Subregion including Thailand, Cambodia, Vietnam...

 • Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

  A dataset describing protected areas and heritage sites throughout the Lower Mekong Countries. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global...

 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ០៧: ៣០នាទី ព្រឹក)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជ...

 • Technical Evaluation of Bluezone - Electronic Mask

  This is an evaluation summary of Bluezone, the official Vietnamese COVID-19 contact tracing app, which is sponsored by the government of Vietnam and developed and operated by...

 • របាយការណ៍បឋម៖ ទិន្ន័យផលប៉ះពាល់ខូចខាត ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ឆ្នាំ២០២០

  របាយការណ៍បឋមនេះបង្ហាញអំពីទិន្ន័យចំនួនប្រជាជនដែលបានស្លាប់ និងផលប៉ះពាល់ ខូចខាត ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ឆ្នាំ២០២០ លើវិស័យសង្គមកិច្ច វិស័យផលិតកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

You can also access this registry using the API (see API Docs).