សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1

ទម្រង់: raster

Filter Results
  • សន្ទស្សន៍នៃកំណើនឆ្មបថ្នាក់តំបន់

    ការស្ទង់មតិប្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ ដែលរៀបចំដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងផែនការ គឺជាការប្រមូលទិន្នន័យ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើ ចំនួនប្រជាជនសរុប សុខភាព និង...