សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 3

ទម្រង់: TIFF

Filter Results
  • ដង់ស៊ីតេប្រជាជន

    សំណុំទិន្នន័យជាទម្រង់វ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដង់ស៊ីតេប្រជាជន ត្រឹមថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាត...

  • កម្ពស់ធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រកម្ពុជា

    ទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកំពស់នីវ៉ូសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្រ្គោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។

  • ​តំបន់​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៣

    ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​តំបន់​ដែល​​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ ខែមីនា​ ដល់​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​។​ វា​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​ ឧបករណ៍​វាស់​ទ...