សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1

ទម្រង់: ODS

Filter Results
  • ទិន្នន័យអនាម័យនៅកម្ពុជា

    ឯកសារ​នេះ​ គឺជា​តារាង​ស្ថិតិ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ទិន្នន័យ​នៃ​បង្គន់​អនាម័យ​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ ខេត្តកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ខេត្តកំពង់ធំ​ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ ខេត្ត​ប៉ៃ...