សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1

ទម្រង់: MDB

Filter Results
  • ទីតាំងអណ្តូងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១០)

    បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីទីតាំងអណ្តូងទឹក គុណភាពទឹក (ការបំពុលដោយជាតិអាសេនិក, ជាតិដែក), ប្រភេទអណ្តូងខួង, អណ្តូងជីក និងស្រទាប់ថ្ម។ បណ្តុំទិន្នន័យផែនទីអណ្តូងទឹក គឺជាកិច្ច...