សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1

ទម្រង់: IMG

Filter Results
  • គម្រប​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា​ (១៩៧៣ -​ ២០១៤)

    សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣, ១៩៨៩, ២០០០, ២០០៤, ២០០៩ និង ២០១៤ ។ ទិន្នន័យត្រូវបានគេទទួលបានជាទម្រង់Raster ពីគេហទំព័រUnited States Geological S...