សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1

ទម្រង់: Geopackage

Filter Results
  • ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​សាធារណៈ​

    ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ផ្ទុក​ចំនួន​នៃ​ចំណត​រថយន្តក្រុង​ជាមួយនឹង​ខ្សែ​រត់​រថយន្តក្រុង​សេវា​សាធារណៈ​ចំនួន​៣​ខុស​គ្នា​ ដែល​ប្រតិបត្តិការ​ និង​ផ្តល់​សេវា​ដោយ​រដ្ឋាករ​ស្វយ័ត​រថយន្ត...