សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 4

ទម្រង់: DOCX

Filter Results
 • អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ធ្វើការ​លើ​ការ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​ និង​ការ​ចេញ​ប័ណ...

  នេះ​គឺជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​រាយ​នាម​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ធ្វើការ​លើ​បញ្ហា​ការ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​ និង​ការ​ចេញ​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​។​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ...

 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីអំពីតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោមទី២ (LS2)

  របាយការណ៍របស់អង្គការ Earthrights international បានផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅស្តីអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោមទី២ (LS2) រួមមានទីតាំង តម្លៃក្នុងការសាងសង់ កំពស់និងទទឹងនៃទំនប់ ឆ្នាំរ...

 • អត្ថបទសង្ខេប៖ ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងជ័យអារ៉ែង

  នេះជាអត្ថបទសង្ខេបរបស់អង្គការ Earthrights International ស្តីអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងជ័យអារ៉ែង ដោយបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ ក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងនេះ ផលប៉ះពាល់បរិ...

 • Labour study, estimating labour situation in the Cambodian agricultural secto...

  The report of a study to explore whether a labour shortage is expected in Cambodia’s agricultural sector 2014-2019. The authors attempt to provide summary labour estimates for...