សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 4

ក្រុម: Publications library

Filter Results
 • របាយការណ៍រួមស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០១៣​ នៅកម្ពុជា

  ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ២០១៣ គឺជាការសាកល្បងមួយដ៏សំខាន់លើលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការដោះស្រាយគុណ​វិបត្តិពីអតីតកាលនៃដំណើរការបោះឆ្នោត។ បើទោះជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ ជំហានវិជ្ជមានសំដៅធ...

 • ឧបសគ្គ​នានា​ដើម្បី​ការ​រីក​លូតលាស់​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់​ និង​ចំន...

  This paper attempts to identify structural constraints to growth and exports within Cambodia’s key industries and to consider the policy actions needed to reduce obstacles to...

 • BTI 2014. Cambodia country report

  The Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 2014 report for Cambodia. The BTI analyzes and evaluates countries' movements toward democracy and a market economy. For...

 • China–Myanmar energy cooperation and its regional implications

  Explores the driving forces behind the China-Myanmar oil and gas pipeline project and its broader objectives. The author investigates whether pipelines can deepen regional...