សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 41

ប្រធានបទ: Public health None: dataset

Filter Results
 • Joint effects of air pollution: Ambient and household air pollution attributable death rate (per 100,000 population; age-standardized) (2016)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Burden of disease from inadequate water in low- and middle-income countries 2016

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • The burden of disease from inadequate water in low- and middle-income countries 2016

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Prevalence of wasting, weight for height (% of children under 5)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Dengue fever cases 2010-2019 for Cambodia, Lao PDR and Vietnam

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • The levels of CBR-TFR and total marital fertility rates TMFR by State Region and childhood mortality

  2014 Myanmar Census, Main Report (Union) Department of Population, Ministry of Immigration and Population

 • Demographic, Healthcare and Education services

  This dataset describes demographic information, number of healthcare and education facilities and human resources/staff in States/Regions and Townships of Myanmar.

 • Baseline Data-set

  The MIMU have been tracking more than 200 indicators from various sources and the dataset is available through their website.

 • ការ​ស្ទង់​មតិ​ប្រជាសាស្ត្រ និង​សុខភាព​កម្ពុជា​ (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពី "អត្រាមរណៈភាពទារក" (ចំនួនស្លាប់អំឡុងពេលកើតបាន ២៨ ថ្ងៃដំបូង ធៀបនឹងចំនួនទារក ១០០០ នាក់ ដែលនៅរស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬអំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ) និង "អត្រាមរណ...

 • លទ្ធភាពទៅដល់មណ្ឌលសុខភាព

  សំណុំទិន្នន័យជារ៉ាស្ទើនេះ ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹង លទ្ធភាពដែលអាចទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ...

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Personal Health Care Section

  This is the Personal Health Care section from Module 7 Health in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, HIV/AIDS Persons and Deaths Section

  This is the HIV/AIDS population affected section from Module 7 Health in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Most Disease in Region Section

  This is the "Most Diseases encountered in the region" section of the Health part from Module 7 in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Rural Health Section Prod2

  This is the Rural Health section of the Health part from Module 7 in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Hospital Section Prod2

  This is the Hospital section from Module 7 Health in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Clinics Section Prod2

  This is the Clinic section from Module 7 Health in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • Census 2014 - Walking Disability Prod2

  Census 2014 data containing the Walking Disability Age variables. This data is disagregated by female/male, urban/rural and both categories. It has indicators such as: Percent...

 • Census 2014 - Seeing Disability Prod2

  Census 2014 data containing the Seeing Disability Age variables. This data is disagregated by female/male, urban/rural and both categories. It has indicators such as: Percent of...

 • Census 2014 - Remembering Disability Prod2

  Census 2014 data containing the Remembering Disability Age variables. This data is disagregated by female/male, urban/rural and both categories. It has indicators such as:...

 • Census 2014 - Hearing Disability Prod2

  Census 2014 data containing the Hearing Disability Age variables. This data is disagregated by female/male, urban/rural and both categories. It has indicators such as: Percent...

You can also access this registry using the API (see API Docs).