គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៤-២០១៩)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពី ចំនួនគម្រោង កិច្ចសន្យា ការប៉ាន់ស្មានការចំណាយនិងតម្លៃនៃការចំណាយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ ដែលបានដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានទិន្នន័យនៃការអនុវត្តគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គជអប)។

ធនធានទិន្នន័យ (39)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ថវិកា
  • រដ្ឋាភិបាល
  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ កក្កដា 16, 2019
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.61920021918024
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.09010427410027
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.513691776609827
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.16974142221588
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ជាក់​លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​ឡើយ​។
ជំហាននៃដំណើរ ប្រមូលទិន្នន័យចេញពីការអនុវត្តគម្រោង (PID) នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គជអប)។
Lineage គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គជអប): http://db.ncdd.gov.kh/pid/reports/mgt/annualbudget.castle?year=2014
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ (​គ​.​ជ​.​អ​.​ប​)​ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ (​អគារ​ T)​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​:​ (+855)​ 23​ 720​ 038​ /​ 720​ 061,​ អ៊ីមែល​:​ info@ncdd.gov.kh,​ គេហទំព័រ​:​ www.ncdd.gov.kh​
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភវិឌ្ឍ។ សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@opendevcam.net អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៤៣ ផ្លូវលេខ ២០៨ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ id: លេខសំគាល់; title: ឈ្មោះគម្រោង; type: ប្រភេទគម្រោង; year: ឆ្នាំកិច្ចសន្យា; province: ខេត្ត/រាជធានី; ditrict: ក្រុង/សុ្រក/ខណ្ឌ; commune: ឃុំ/សង្កាត់; project_budget_KHR: ថវិកាគម្រោងគិតជារៀល; project_completion_cost_KHR: ថវិកាគម្រោងជាក់ស្តែងគិតជារៀល; awarded_tenderer: អ្នកទទួលការ; environmental_impact: ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន; contract_id: លេខកិច្ចសន្យា គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គជអប); view_detail: ពិព័ណ៌នាគម្រោង; reference: ឯកសារយោង។ pro_code: លេខកូដខេត្ត; province: ខេត្ត/រាជធានី; num_of_com: ចំនួនឃុំ; num_of_pro: ចំនួនគម្រោងជាក់ស្តែង; num_of_con: ចំនួនកិច្ចសន្យា; total_proc: តម្លៃគម្រោងគ្រោងទុក; total_conv: ចំណាយជាក់ស្តែង; reference: ឯកសារយោង។
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ sub-national road
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 16, 2019, 07:23 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កុម្ភៈ 18, 2021, 02:43 (UTC)