អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៨៤​ ស្ដី​ពី​ មុខងារ​ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​ (ភា​សា​អង់​គ្លេស​​)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/2e24a99d-621d-4297-b9cd-c059173f327f/resource/d87676c6-a3ba-4f37-9fe8-c1231f431fa2/download/sub-decree-184-ank.bk-on-functions-and-structure-of-district-administration.pdf

អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ថ្នាក់​ស្រុក​ និង​មាន​គោលដៅ​កំណត់​អ​ពីមុខ​ងារ​ រចនាសម្ព័ន្ធ​ តួនាទី​ ភារកិច្ច​ ទំនាក់ទំនង​ការងារ​ និង​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​រដ្ឋបាល​ស្រុក​។​

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 10, 2020
Created មិនា 10, 2020
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៨៤​ ស្ដី​ពី​ មុខងារ​ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​ (ភា​សា​អង់​គ្លេស​​)
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ថ្នាក់​ស្រុក​ និង​មាន​គោលដៅ​កំណត់​អ​ពីមុខ​ងារ​ រចនាសម្ព័ន្ធ​ តួនាទី​ ភារកិច្ច​ ទំនាក់ទំនង​ការងារ​ និង​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​រដ្ឋបាល​ស្រុក​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស