អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៨៤​ ស្ដី​ពី​ មុខងារ​ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​ (ភា​សា​ខ្មែរ​)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/2e24a99d-621d-4297-b9cd-c059173f327f/resource/07b9c38a-9200-4165-b6c6-304f6d5a04e3/download/.pdf

អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ថ្នាក់​ស្រុក​ និង​មាន​គោលដៅ​កំណត់​អ​ពីមុខ​ងារ​ រចនាសម្ព័ន្ធ​ តួនាទី​ ភារកិច្ច​ ទំនាក់ទំនង​ការងារ​ និង​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​រដ្ឋបាល​ស្រុក​។​

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 13, 2019
Created ធ្នូ 13, 2019
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៨៤​ ស្ដី​ពី​ មុខងារ​ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​ (ភា​សា​ខ្មែរ​)
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ថ្នាក់​ស្រុក​ និង​មាន​គោលដៅ​កំណត់​អ​ពីមុខ​ងារ​ រចនាសម្ព័ន្ធ​ តួនាទី​ ភារកិច្ច​ ទំនាក់ទំនង​ការងារ​ និង​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​រដ្ឋបាល​ស្រុក​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ