អនុក្រឹត្យលេខ១៦៤ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/fe059555-6bff-49a6-a7e5-f6bb452ac43f/resource/ddff8433-d393-47af-a130-eb015783f2f7/download/sub_decree_no_164__05.10.2020.pdf

អនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដី១កន្លែងទំហំ ២០ ០០០ (ម៉ៃ្ភពាន់) ម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិភារកិច្ច សង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ត្រីរាជការ។

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 14, 2021
Created មករា 14, 2021
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យលេខ១៦៤ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដី១កន្លែងទំហំ ២០ ០០០ (ម៉ៃ្ភពាន់) ម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិភារកិច្ច សង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ត្រីរាជការ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ