Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 22 មីនា 2022
Created 10 មីនា 2022
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ការបំពេញការងាររបស់សាលាបឋមសិក្សា នៅឆ្នាំ២០២១ (ខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]