ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បៃតង​ ឆ្នាំ​ ២០១៣-២០៣០

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/2786185e-7dfe-48d0-bece-afc0cc62b96b/resource/10f9edd6-54a9-4750-872e-adacdc077219/download/national-strategy-plan-on-green-growth-2013-2030-cambodia.pdf

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ សង្គម​ និង​បរិស្ថាន​ ក្នុង​រយៈពេល​វែង​ដែល​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 19, 2018
Created មិនា 19, 2018
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បៃតង​ ឆ្នាំ​ ២០១៣-២០៣០
ការពិពណ៌នា

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ សង្គម​ និង​បរិស្ថាន​ ក្នុង​រយៈពេល​វែង​ដែល​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស