ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/5adebe48-f433-4a17-9522-a00a3bac48a9/resource/77c5e483-7ec1-4b54-b91d-5531b94b385f/download/ffe9ce97-0f0b-40e7-af8a-2da881d78e55.pdf

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលបំណង​កំណត់​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​។​ រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​តាម​គោលការណ៍​នៃ​រដ្ឋបាល​ឯកភាព​ ដើម្បី​បង្កើត​ ជម្រុញ​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ចីរភាព​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ តាម​រយៈ​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ​ និង​វិ​សហ​មជ្ឈការ​។​

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​
ការពិពណ៌នា

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលបំណង​កំណត់​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​។​ រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​តាម​គោលការណ៍​នៃ​រដ្ឋបាល​ឯកភាព​ ដើម្បី​បង្កើត​ ជម្រុញ​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ចីរភាព​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ តាម​រយៈ​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ​ និង​វិ​សហ​មជ្ឈការ​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ