ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/4dee7b62-6e18-4e5f-8ab6-27be4c0aeac6/resource/b168a7ae-4f14-4dc3-8358-d3622c1f2a59/download/41d2123e-7e76-4bbd-bf09-a1aebb96c094.pdf

ច្បាប់នេះគឺដើម្បីកំណត់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃំុ សង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមនយោបាយវិមជ្ឈការ។

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ (ភាសាខ្មែរ)
ការពិពណ៌នា

ច្បាប់នេះគឺដើម្បីកំណត់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃំុ សង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមនយោបាយវិមជ្ឈការ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ