ច្បាប់ស្តីពីការងារ (​ភា​សា​អង់​គ្លេស​)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/06fb88cf-cfe1-4d37-9e62-fde32228fc4a/resource/eea04cc9-74dd-4670-bc85-c86f09e9c30f/download/c0bda143-cd0b-4238-831c-45f26c7e227c.pdf

ច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជក និងកម្មករនិយោជិកដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅលើ​ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនគិតពីទីកន្លែងដែលកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនិងថាតើសញ្ជាតិ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ភាគីដែលមានកិច្ចសន្យានោះជាអ្វីទេ។

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ច្បាប់ស្តីពីការងារ (​ភា​សា​អង់​គ្លេស​)
ការពិពណ៌នា

ច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជក និងកម្មករនិយោជិកដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅលើ​ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនគិតពីទីកន្លែងដែលកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនិងថាតើសញ្ជាតិ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ភាគីដែលមានកិច្ចសន្យានោះជាអ្វីទេ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស