ច្បាប់ស្តីពីការងារ (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/06fb88cf-cfe1-4d37-9e62-fde32228fc4a/resource/93a87eff-f1d0-45c8-b9b5-f62e68631f3b/download/c0deb3c6-b1b3-4fcc-8295-d94ac8de1aec.pdf

ច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិកដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅលើ​ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនគិតពីទីកន្លែងដែលកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនិងថាតើសញ្ជាតិនិងលំនៅដ្ឋានរបស់ភាគីដែលមានកិច្ចសន្យានោះជាអ្វីទេ។

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ច្បាប់ស្តីពីការងារ (ភាសាខ្មែរ)
ការពិពណ៌នា

ច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិកដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅលើ​ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនគិតពីទីកន្លែងដែលកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនិងថាតើសញ្ជាតិនិងលំនៅដ្ឋានរបស់ភាគីដែលមានកិច្ចសន្យានោះជាអ្វីទេ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ