Skip to content

ដល់ពេលដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាពបរិស្ថាន

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ត្រូវបានកំណត់សម្គាល់ជាទិវាបរិស្ថានពិភពលោក ដែលជាពេលវេលាមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការពារបរិស្ថាន។ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ មហាស្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំង ១៧ ដែលគោលដៅចំនួន ៧ ក្នុងចំនោមគោលដៅទាំងនេះនិយាយអំពីបរិស្ថាន។ គោលដៅទាំងនេះរួមបញ្ជូលទាំងការលើកកម្ពស់និរន្តរភាពប្រើប្រាស់នៃធនធានធម្មជាតិ ការប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកសាងទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ការសម្រេចបាននូវគោលដៅនីមួយៗទាំងនេះ គឺពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សង្គម ដើម្បីចែករំលែក និងនិរន្តនៃវិបុលភាព។ ឯកសារនេះ គឺជាករណីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ ការអភិវឌ្ឍចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើទៅដោយមានការចូលរួមដល់កិច្ចការពារបរិស្ថាន។ នៅក្នុងបរិការណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជា ចំនុចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរាវប្រឈមនានានៃបរិស្ថានជាពិសេស ដែលបញ្ហាទាំងនេះទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងសកម្មភាពជាបន្ទាន់។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Analysis, discussion papers, and blogs
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសា​អង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
  • បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
  • គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាននៅក្នុងទំព័រនានានៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការចែកចាយទូទៅ។ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញត្រូវបានការពារក្រោមអនុសញ្ញា Berne សម្រាប់កិច្ចការពារអក្សរសាស្ត្រ និងការងារសិល្បះ ក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងក្រោមច្បាប់ជាតិអំពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនានា។ ការទាញព័ត៌មានពីក្នុងគេហទំព័រអាចនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ, ផលិតឡើងវិញ ឬបកប្រែសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ ឬការសិក្សាជាឯកជន ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់លក់ដូរ ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាឈ្នាប់ក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្មនោះទេ។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ការលើកឡើង គួរតែត្រូវបានធ្វើការយល់ព្រមដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិជាប្រភព,ដោយលើកឡើងពីបណ្តាញប្រតិបត្តិការឯកសណ្ឋានធនធាន (URL) នៃអត្ថបទនេះ។ ការផលិតឡើងវិញ ឬការបកប្រែឡើងវិញមួយផ្នែកធំនៃគេហទំព័រ ឬការប្រើប្រាស់ណាមួយខុសពីគោលបំណងអប់រំ ឬមិនធ្វើអាជីវកម្ម តម្រូវឱ្យមានការចែងជាក់លាក់ ការអនុញ្ញាតជាមុននៅក្នុងការសរសេរ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 2016
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ទំនាក់ទំនង

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ 53, ផ្លូវបាស្ទ័រ, សង្កាត់បឹងកេងកង, ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៨៧៧, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរសព្ទ: +855 23 216 167 / 214 371 ទូរសារ: +855 23 216 257 / 721 042 អ៊ីមែល (General): registry.kh@undp.org គេហទំព័រ: www.kh.undp.org

អ្នកនិពន្ធ (ជាបុគ្គល) Napoleon Navarro
អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) UNDP in Cambodia
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2016
ពាក្យគន្លឹះ Ecosystem degradation,Energy Demand,Watersheds,Pollution,National Envirionment Strategy and Action Plan
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មីនា 17, 2018, 08:07 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មីនា 20, 2018, 08:43 (UTC)