មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាអង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/fb3754a8-99e0-4dcb-9f78-81ca42c34b07/download/national_hospital_en.zip

ទិន្នន័យទម្រង់ [SHP]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 17, 2020
Created មិនា 17, 2020
ទម្រង់ SHP
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាអង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SHP]