ប៉ុស្តិ៍សុខភាព

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/geoserver/ODCambodia/healthpost/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3Ahealthpost

ទិន្នន័យទម្រង់ [WMS]

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០) - ប៉ុស្តិ៍សុខភាព - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 5, 2020
Created មិនា 5, 2020
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ប៉ុស្តិ៍សុខភាព
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [WMS]