មណ្ឌលសុខភាព

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/dde29762-a95e-4f51-88e5-a34929a83e45/download/healthcenter.csv

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]

Additional Information

Field Value
Last updated វិច្ឆិកា 25, 2016
Created វិច្ឆិកា 25, 2016
ទម្រង់ CSV
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មណ្ឌលសុខភាព
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]