គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/c6966795-c0d4-4bd0-8062-4da8e1281f97/download/health-facility-2012.xlsx

ទិន្នន័យទម្រង់[XLSX]

Additional Information

Field Value
Last updated តុលា 13, 2016
Created តុលា 13, 2016
ទម្រង់ XLSX
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[XLSX]