មន្ទីរពេទ្យបង្អែក

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/b0eb84d5-ff21-4bc6-9757-36377d8b6177/download/hltfacp_referral.zip

ទិន្នន័យទម្រង់ [SHP]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 5, 2020
Created មិនា 5, 2020
ទម្រង់ SHP
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យបង្អែក
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SHP]