ស្រុកប្រតិបត្តិ

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/adfc9f96-6f63-4699-bcc8-d864cbe8724d/download/operationdistrict.csv

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 1, 2016
Created ធ្នូ 1, 2016
ទម្រង់ CSV
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ស្រុកប្រតិបត្តិ
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]