ស្រុកប្រតិបត្តិ

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/761104ec-a2a7-477b-99c8-41e1619a504d/download/hltfacp_od.zip

ទិន្នន័យទម្រង់ [SHP]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 5, 2020
Created មិនា 5, 2020
ទម្រង់ SHP
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ស្រុកប្រតិបត្តិ
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SHP]