មន្ទីរពេទ្យបង្អែក

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/61479f0a-4229-459e-9b70-1ce9c50c06b3

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 5, 2020
Created មិនា 5, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យបង្អែក
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]