ស្រុកប្រតិបត្តិ

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/5a29aac6-7bed-44af-bd48-8cfe2f9183ee

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 5, 2020
Created មិនា 5, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ស្រុកប្រតិបត្តិ
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]